Προσωρινός πίνακας κατάταξης ωφελούμενων

Προσωρινός πίνακας κατάταξης ωφελούμενων 4ης Πρόσκλησης της Πράξης: «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «Ο Καλός Σαμαρείτης»: Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας, παραμονής και δικτύωσης»

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Ωφελούμενων της πράξης με τίτλο: «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «Ο Καλός Σαμαρείτης»: Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας, παραμονής και δικτύωσης» (Κωδικός MIS: 5002653), ανακοινώνει τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ωφελούμενων.

Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του εν λόγω πίνακα εντός τριών εργάσιμων (3) ημερών από τη γνωστοποίησή του (ήτοι μέχρι Τετάρτη 29/5/2019 και ώρα 14:00), στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Σπαστικών Παιδιών «Ο Καλός Σαμαρείτης», Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ 3, Αργυρούπολη, ΤΚ 16452, ιδιοχείρως, όπως ορίζεται στην οικεία Πρόσκληση. Ενστάσεις που θα υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Συνημμένα αρχεία:
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΚΑΛΟΣ-ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ_4η-Πρόσκληση-1

Related Posts