Οι Αξίες και το Όραμά μας

  • Σεβασμός στον άνθρωπο και στα ιδιαίτερα γνωρίσματα / χαρακτηριστικά που ο καθένας έχει
  • Έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και του οικογενειακού περιβάλλοντός τους
  • Υψηλή δέσμευση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία για τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό
  • Μετριασμός φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης
  • Έμφαση στην εξειδίκευση, στην εμπειρία και στη συμπεριφορά του ανθρώπινου δυναμικού
  • Εξατομικευμένη προσέγγιση σε κάθε εξυπηρετούμενο και προσαρμογή του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών στις ιδιαίτερες ανάγκες του
  • Διαρκής προσπάθεια εμπλουτισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων του Κέντρου
  • Έμφαση στη συνεργασία με τρίτους φορείς για την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον πολλαπλασιασμό του θετικού αντίκτυπου της Δομής στους ωφελούμενους και την κοινωνία εν γένει