Κοινωνική Υπηρεσία

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Κέντρου έχουν ως στόχο τους την αντιμετώπιση των κοινωνικών, ψυχολογικών, αλλά και πρακτικών προβλημάτων που επιφέρει η αναπηρία και για το σκοπό αυτό καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων (άτομο, ομάδα, κοινότητα). Αποστολή τους είναι η διαφύλαξη της αξιοπρέπειας των ατόμων και η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Συμβάλουν παράλληλα, με τις επαγγελματικές και επιστημονικές του γνώσεις και ενέργειες, στην αποδοτικότερη εφαρμογή των κοινωνικών προγραμμάτων του Φορέα και με τις τεκμηριωμένες εισηγήσεις τους στη λήψη μέτρων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω συμπλήρωσης  ή τροποποίησης των εφαρμοζομένων προγραμμάτων ή της κατάρτισης και εφαρμογής νέων. Ασκούν, επίσης, διαγνωστική εργασία για την εισαγωγή ΑμεΑ στο Κέντρο.

Συνεργάζονται, τέλος, με την υπόλοιπη επιστημονική ομάδα, με σκοπό πάντα τη χάραξη κοινών στόχων τόσο στη συμβουλευτική εργασία και στην ψυχολογική υποστήριξη παιδιών προκειμένου να αξιοποιήσουν, τα παιδιά,  τις φυσικές τους ικανότητες και δυνατότητες και να εκφράσουν τον πνευματικό και συναισθηματικό τους κόσμο.